Samenvatting verslag Algemene Vergadering 2017

Op 9 oktober hebben wij onze jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden in OBS De Eendracht. Aanwezig waren 17 leden, inclusief het bestuur. Hans opent de vergadering en geeft aan wat het bestuur de afgelopen vijf maanden heeft gedaan: elkaar leren kennen, onderling de functies verdeeld, een overzicht gekregen van de lopende zaken en hierin prioriteiten gesteld, het kernteam is afgesloten en er is naar de Algemene Vergadering toegewerkt. Hieronder volgt een korte samenvatting van de andere punten, die besproken zijn. Uiteraard volgt er ook nog een officieel verslag, maar wij willen onze leden zo snel mogelijk informeren. Het is dan ook geen compleet verslag, maar een opsomming van punten waarvan wij het belangrijk vinden dat leden die sneller kunnen consumeren.

VOG

Enkele jaren geleden hebben wij al onze toenmalige kaderleden een VOG laten aanvragen. Echter zijn er inmiddels nieuwe kaderleden bijgekomen en ook is een VOG-verklaring een momentopname. Hierom hebben wij besloten om dit voor alle kaderleden opnieuw te doen. Tevens is afgesproken dat wij elke 3 jaar een nieuwe VOG-verklaring van elk kaderlid willen. Op dit moment, in ieder geval tot 2020 is het aanvragen van een VOG voor verenigingen gratis.

Website

De website was gehackt. Er is een nieuwe website. Hij is nog niet af, maar wel bruikbaar.

Kernteam

In goed overleg is het kernteam opgeheven. Een aantal van de kernteamleden zitten inmiddels in het bestuur. En de anderen zijn bereid om mee te blijven denken.

Jubilarissen

Het huldigen van de jubilarissen heeft het bestuur verplaatst naar de kerstborrel.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Er zitten wat onduidelijkheden in de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Op de actiepuntenlijst van het bestuur staat om dit uit te zoeken en te verduidelijken. Tegelijkertijd zullen ook andere nodige aanpassingen meegenomen worden.

Organigram

Er wordt door twee leden in de rondvraag om een organigram en/of wie-doet-wat gevraagd. Het  bestuur gaat hiervoor zorg dragen en zal deze verspreiden via de website en/of een nieuwsbrief.

Financiën

Wederom heeft de ZDRV een financieel goed jaar achter de rug. In totaal is er een overschot van bijna 3.000 Euro. Alle afdelingen hebben ook positief gedraaid, al had de afdeling Zwemmend Redden daar wel een bijdrage (ondersteuning) vanuit de algemene middelen voor nodig.De kascontrolecommissie heeft de stukken gecontroleerd en adviseert de AV het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de AV neemt dit advies over.

Begroting

Het bestuur heeft een voorstel voor de begroting gemaakt. Zowel het algehele resultaat is hierin positief en ook per afdeling. Alleen heeft de afdeling Zwemmend Redden hier wel ruime verenigingsondersteuning voor nodig. Hierdoor is het voorstel van het bestuur om de contributie van ZR met 2 Euro te verhogen. De AV gaat hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing

Gezien het grote aantal nieuwe bestuursleden heeft het bestuur een nieuw rooster van aftreden opgesteld. Marijke is hierin aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Zij wordt herkozen, er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

PR-commissie

Tijdens de rondvraag komt het belang van een goede website en PR weer aan de orde. Jan Hooghoed stelt zich beschikbaar voor de PR-commissie. Uiteraard zijn we blij met de uitbreiding. Er is nog veel te doen op dat gebied, uitbesteden van een aantal zaken is ook mogelijk en zal zeker bekeken worden.

Ledengroei Zwemmend Redden

Er wordt wederom aandacht gevraagd vanuit de afdeling zelf voor ledengroei van het Zwemmend Redden. Uit de AV komen een aantal suggesties.

EHBO

Wij hebben op dit moment een luxe positie met een eigen EHBO opleiding binnen de vereniging. Echter hebben de huidige kaderinstructeurs minder tijd om hier aan te besteden. Suggesties om dit anders te organiseren komen komen uit de zaal. Bijvoorbeeld uitbesteden of een eigen kaderinstructeur opleiden. Dit gaat door het bestuur worden onderzocht.

Opvragen volledige verslag

Leden en ouders van jeugdleden kunnen het volledige verslag opvragen door het invullen en versturen van dit formulier.